Dinosaur Feet & Tail Set

Dinosaur Feet & Tail Set.

Includes: Plush Dinosaur Tail and Feet